Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení

1.            Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je DAVOTECH s.r.o. IČ 28483499 se sídlem Nučická 1744/5, 100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144898 (dále jen: „správce“).

2.            Kontaktní údaje správce jsou:

DAVOTECH s.r.o., Nučická 1744/5, 100 00 Praha 10, e-mail: info@davotech.cz

3.            Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.            Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.            Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:

●             jméno a příjmení

●             e-mailová adresa

●             poštovní adresa

●             telefon

2.            Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.            Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

●             plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

●             splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

●             oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

●             Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2.            Účelem zpracování osobních údajů je

●             vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

●             plnění právních povinností vůči státu,

●             zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.            Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.Doba uchovávání údajů

1.            Správce uchovává osobní údaje

●             po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

●             po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2.            Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.            Příjemci osobních údajů jsou osoby

●             podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,

●             zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

●             zajišťující marketingové služby.

2.            Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.Zpracovatelé osobních údajů

1.            Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

VI. Vaše práva

1.            Za podmínek stanovených v GDPR máte

●             právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

●             právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

●             právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

●             právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

●             právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a

●             právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2.            Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VII.Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.            Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.            Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3.            Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Cookies

Co zpracováváme a proč:

Na našich stránkách používáme cookies. Máme je zde z důvodů:

    měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;

    fungování webových stránek.

Po jak dlouhou dobu:

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

Co nám to umožňuje:

Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu –oprávněného zájmu, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Další informace

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním e-mailu na adresu info@davotech.cz.

 Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

 Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány také Google Analytics. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, dostupnými na https://policies.google.com/privacy.